Krishna Bahadur Rajkarnikar

Late Mr. Krishna Bahadur Rajkarnikar

Founder

Krishna Bahadur Rajkarnikar pioneer of the loaf and the bakery. He is the founder of Krishna Pauroti and yet his lagacy continious for more than 7 decades.

Krishna Pauroti Family

Ghana Shyam Rajkarnikar

Chairman

Shanta Keshari Rajkarnikar

Director

Reena Rajkarnikar(Tamrakar)

Director

Deepa Rajkarnikar (Tamrakar)

Director

Pragya  Rajkarnikar(Shrestha)

Director

Shristi  Rajkarnikar(Shrestha)

Director

Pooja Rajkarnikar (Sikhrakar)

Director